Hero Image
Amarillo sfeerbeeld
Alles over isoleren
7 min

Akoestiek als bescherming

Waarom wetten en regels? Onze samenleving wordt steeds rumoeriger, en het is alom bekend dat bescherming tegen geluidshinder ons helpt om ons mentale en fysieke welbevinden te verbeteren. Het is een aangetoond feit dat geluidshinder er niet alleen voor zorgt dat we ons minder goed kunnen ontspannen, maar dat het tevens stressverschijnselen kan veroorzaken en daardoor een serieuze bedreiging is van onze gezondheid.

Geluidshinder

Geluidshinder kan verschillende oorzaken hebben zoals verkeerslawaai, geluidsoverlast van de buren (schreeuwen, lopen of muziek), vliegverkeerslawaai etcetera. Om ervoor te zorgen dat we in onze eigen woonomgeving een basisbescherming hebben tegen deze verschillende soorten van potentiële geluidshinder, zijn er wetten en regels opgesteld.

Geluidsabsorberende producten

Deze wetten en regels hebben betrekking op zowel de geluidsproductie (aanpakken van de bron) en de overdracht (hoe komt het geluid van de bron naar de gehinderde), en zelfs in sommige situaties aan de ontvanger (denk aan gehoorbescherming). Bij gebouwen gaat het vaak om beperking van geluidsoverdracht. Oftewel het realiseren van voldoende geluidsisolatie. In combinatie met het absorberen van het geluid in de ruimte door toepassing van geluidsabsorberende akoestische producten.

Wetten en regels

Voor de gebouwde omgeving zijn in Nederland in het Bouwbesluit (afdeling 3) eisen gesteld aan de volgende geluidsaspecten voor zowel woon- als utilitaire gebouwfuncties:

 • luchtgeluidsisolatie
 • contactgeluidsisolatie
 • installatiegeluid
 • geluidsabsorptie (beperking van galm)

Belangrijkste normen

De belangrijkste normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst als het gaat om geluid zijn:

 • NEN 5077: Geluidwering in gebouwen: bepalingsmethoden
 • NEN-EN 12354-6: Geluidwering in gebouwen
 • NEN-EN-ISO 10140: Geluidwering in gebouwen: ééngetalsaanduidingen
 • NEN 1070: Geluidwering in gebouwen: specificatie en beoordeling van de kwaliteit


De NEN 5077, NEN-EN 12354-6 en NEN-EN-ISO 10140 hebben met name betrekking op het vaststellen van de prestatie in de praktijk, zodat getoetst kan worden aan de gestelde Bouwbesluiteisen.

De NEN 1070 gaat over classificering van de kwaliteit van de geluidwering in gebouwen. Deze norm kent vijf geluidsklassen welke aangeduid worden met een cijfer (1 t/m 5). De middelste klasse (k=3) sluit aan op de Bouwbesluit eisen. Het gaat hier echter om de absoluut minimale geluidseisen waaraan een woning moet voldoen. Om te komen tot een goed, en door ISOVER geadviseerd, akoestisch comfort is het verstandig om te streven naar een hoger cijfer (k=2 of k=1).

Van product naar uiteindelijke prestatie

De eisen die aan geluidwering gesteld worden zijn eisen tussen ruimten onderling of tussen buiten en binnen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen met het samenspel van alle constructieonderdelen die een ruimte vormen moeten deze onderdelen (wanden, vloer, plafond etc) samen een bepaalde prestatie leveren. Hiervoor geldt: 'de ketting is zo sterk als de zwakste schakel', oftewel de uiteindelijke geluidwering en akoestiek wordt bepaald door het zwakste deel in de constructie.

Om nu bouwdelen/producten met elkaar te kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt van de grootheid Rw (C;Ctr) bepaald volgens ISO 717. De C en Ctr hierin verwijzen naar een correctiefactor voor respectievelijk 'burengeluid' en 'verkeerslawaai'.

Bouwbesluit

In Nederland (en nergens anders!) zijn we al jaren gewend aan de grootheden Ilu;k en Ico waarin alle eisen worden uitgedrukt met betrekking tot geluidsisolatie in de woningbouw. Hier komt verandering in met invoering van het nieuwe Bouwbesluit doordat er meer uniformiteit komt op dit gebied op Europees niveau (o.a. vanwege CE-markering van producten).

Kortgezegd betekent dit het volgende:
 

  Bouwbesluit 2003 Bouwbesluit 2012
Luchtgeluidsisolatie Ilu;k
(karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid)
DnT,A,k
(A-gewogen genormeerd karakteristiek luchtgeluidniveauverschil)
Contactgeluidsisolatie Ico
(karakteristieke isolatie-index voor contactgeluid)
LnT,A
(A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau)

 

Conform bijlage B van NEN 5077 kunnen de oude grootheden als volgt vergeleken worden met de nieuwe:

 • Ilu;k = DnT,A,k - 52 dB
 • Ico = 59 - LnT,A dB

De eis voor woningscheidende wanden

De eis voor woningscheidende wanden ligt op DnT,A,k ≥ 52 dB, voor contactgeluid van vloeren is dit LnT,A ≤ 54 dB. Ga voor meer informatie over de geldende akoestische eisen in het Bouwbesluit naar de website van het Ministerie van BZK.

Met lichte dubbele constructies waarvan de hoge prestaties te danken zijn aan het massa-veer-massa principe kan relatief eenvoudig voldaan worden aan de hoogste comforteisen. De constructie hiernaast is hier een illustratie van.

ISOVER Scheidingswand

 

Houten vloer

Bij houten vloeren verbetert het aanbrengen van een zwevende dekvloer de contactgeluidisolatie. Tevens kan de zwevende dekvloer een positieve invloed hebben op de luchtgeluidsisolatie. Om de akoestische prestatie van een houten vloer verder te verbeteren, kan een geluidsisolerend verlaagd plafond aangebracht worden.

Zwevende_dekvloer

 

Massa-veer-massa systeem

Een scheidingswand opgebouwd uit metalen profielen, met ertussen glaswol isolatie en aan beide zijden gipskartonplaten wordt door akoestisch deskundigen een massa-veer-massa systeem genoemd. In dit principe gaat men uit van twee massa’s die van elkaar gescheiden worden door een ‘verende’ isolatielaag.

Het systeem werkt als volgt: het geluid botst tegen de eerste laag aan (gipskarton) en brengt deze aan het trillen. De soepele verbinding (glaswolisolatie) tussen de beide lagen vangt die trillingen op en fungeert als een schokdemper. Sterk verzwakt wordt het geluid vervolgens doorgegeven aan de tweede massa (gipskarton).

Glaswol werkt dus als een interne schokdemper in geluidsisolerende constructies. De massa van de glaswol doet niet zoveel ter zake.

 

Massa-veer-massa systeem

 

Waarom is glaswol ideaal als geluidsisolatie?

Om het akoestisch comfort in een gebouw te verbeteren kunnen maatregelen getroffen worden om geluid van buiten te weren (geluidsisolatie) of om de nagalmtijd in een ruimte te beperken (geluidsabsorptie). In beide situaties draagt een juist gebruik van ISOVER glaswol bij aan een optimaal akoestisch klimaat. Door de open en poreuze vezelstructuur is ISOVER glaswol isolatie namelijk in staat geluidsgolven in zich op te nemen.

Als de massa van een constructie vergroot wordt, ontstaat een betere geluidsisolatie (bijvoorbeeld bij massieve, betonnen wanden). Een hogere geluidisolatie betekent dan dat een veel dikkere en zwaardere wand nodig is. In de praktijk is dit niet altijd wenselijk, omdat een zwaardere en dikkere wand een sterkere (en dus duurdere) fundering vereist, een kleinere ruimte oplevert en tot een langere droogperiode en dus bouwtijd leidt.

Een veel lichtere en dunnere constructie is mogelijk door het toepassen van massa-veer-massa systemen. Bij het massa-veer-massa principe gaat men uit van twee massa’s die van elkaar gescheiden worden door een ‘verende’ isolatielaag. Een voorbeeld hiervan is een scheidingswand opgebouwd uit metalen profielen en gipskartonplaten, waarbij de spouw gevuld is met glaswolisolatie. Het systeem werkt als volgt: het geluid botst tegen de eerste laag aan en brengt deze aan het trillen.

De soepele verbinding (glaswolisolatie) tussen de beide lagen vangt die trillingen op en fungeert als een schokdemper. Sterk verzwakt wordt het geluid vervolgens doorgegeven aan de tweede massa. De massa van de veer heeft géén invloed op de globale geluidsisolatie van massa-veer-massa constructies.

Geluidabsorptie in een vertrek

In tegenstelling tot geluidsisolatie gaat men bij geluidsabsorptie uit van een geluidbron en een ontvanger die zich in dezelfde ruimte bevinden. Door het aanbrengen van geluidsabsorberende vlakken in een ruimte wordt door de vermindering van de geluidsreflecties de nagalmtijd verkort en kan het akoestisch comfort van een ruimte worden verbeterd. Door de sterk geluidsabsorberende eigenschappen van ISOVER glaswol kunnen uitstekende resultaten worden behaald. Voor meer informatie over geluidabsorberende producten op basis van minerale wol kunt u terecht op de website van Ecophon en Eurocoustic.

Producten en oplossingen voor akoestische isolatie

Zowel voor luchtgeluidsisolatie als contactgeluidsisolatie heeft ISOVER optimale akoestische producten en systemen ontwikkeld, zoals:

 • ISOVER Sonepanel: isolatie voor scheidingswanden.
 • ISOVER Calibel SK: isolatie met daarop verlijmde gipsplaat voor thermische en akoestische voorzetwanden.
 • ISOVER Sonefloor: isolatieplaat voor het verminderen van contactgeluid met zwevende dekvloeren.