Hero Image
Isover Etten-Leur overzichtsfoto
7 min

Saint-Gobain's Hybrid Furnace Project

English below

Inlaat oven

Making the world a better home

De Saint-Gobain Groep heeft wereldwijd haar doelstellingen bepaald om verder te verduurzamen. Als Isover Nederland hebben we ons samen met Saint-Gobain gecommitteerd aan het bereiken van een CO2-neutrale organisatie in 2050. Lokaal dragen wij hier aan bij door onze Routekaart voor Verduurzamen. We hebben hierbij focus op drie pijlers: Reductie van CO2-uitstoot, Circulariteit en Gezondheid & Welzijn. Als onderdeel van het plan tot het reduceren van onze CO2-uitstoot, implementeert Isover Nederland in 2024 de eerste hybride glaswoloven met tot 50% boosting ter wereld.

Op deze pagina vertellen we meer over de nieuwe oven en houden we geïnteresseerden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Eerste hybride glaswoloven ter wereld in Etten-Leur

Middels het Saint-Gobain Hybrid Furnace Project (HFP) vervangt Isover Nederland het komende jaar haar huidige glaswoloven voor een nieuw, hybride exemplaar. Dit betekent dat 50% van de verwarmingscapaciteit van de nieuwe oven, het kloppende hart van de fabriek, bestaat uit elektriciteit. Voor de resterende warmtebehoefte wordt de oven verbeterd door gebruik te maken van pure zuurstof in plaats van gewone lucht. De zuurstof wordt geleverd door een zuurstofinstallatie die gelijktijdig met de oven wordt geïmplementeerd.

HFP is het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling binnen de Saint-Gobain Groep. De hybride oven biedt een milieuvriendelijker alternatief voor de huidige vlamoven die wordt gebruikt om gesmolten glas te produceren als basisproduct voor glaswol. Door de nieuwe oven boeken we belangrijke resultaten:

 • Een vermindering van de CO2-uitstoot van de oven van 55% en de totale CO2-uitstoot van de fabriek met 20% gedurende de eerste tien jaar. 
 • Een vermindering van het gasverbruik van de oven met 55%;
 • Een algehele daling van het energieverbruik van de oven van 26%.

Na de implementatie van de hybride oven in de fabriek van Isover Etten-Leur, kunnen andere Isover fabrieken binnen het netwerk van Saint-Gobain snel volgen. Het potentiële effect van de toepassing van HFP in alle fabrieken van Saint-Gobain in Europa is eveneens een vermindering van de CO2-uitstoot met ca. 100.000 ton per jaar. Bovendien kan de technologie van HFP door andere glaswolfabrikanten worden ingezet, wat kan leiden tot een verdere vermindering van de CO2-uitstoot van de sector, met een wereldwijde impact.

The Innovation Fund

Met ‘The Innovation Fund’ biedt de Europese Unie door middel van subsidies ondersteuning aan bedrijven die met innovatieve technologieën en grote projecten kunnen leiden tot aanzienlijke emissiereducties. De ombouw van de glaswoloven is, als onderdeel van het HFP-project, één van de zeventien geselecteerde projecten in 2022 die deze steun ontvangen, op een totaal van 66 Europese inschrijvingen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie

Tijdlijn project

Tot medio 2024
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de oven.
 • Start bouw zuurstofinstallatie door Geeve Aannemersbedrijf. Het fundament is gelegd.
 • Hoofdaannemer Compagnie Thermique Européenne (CTE) is geselecteerd voor de ombouw van de oven. Zij zijn verantwoordelijk voor de herbouw van de oven, het staalwerk en demontage van de oude oven. CTE heeft al vaker ovens gebouwd binnen de Saint-Gobain Groep.
 • Start aanvoer bouwmaterialen.
 • Opleiden van medewerkers om te kunnen werken met de nieuwe oven. In diverse trainingen leren zij hoe de oven werkt en wat de nieuwe functies zijn.
 • In week 18 is de milieuvergunning voor de bouw van de nieuwe oven officieel toegekend door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
Medio 2024

Bouw en in bedrijfstelling van de hybride oven in de Isover fabriek. 

Januari 2025

Isover Nederland produceert glaswol met de nieuwe, hybride oven. 

Medegefinancierd door de Europese Unie_NL

Disclaimer
Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het CINEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Making the world a better home (EN)

The Saint-Gobain Group has set its global targets for further sustainability. At Isover Netherlands, we are committed together with Saint-Gobain to achieving a CO2-neutral status by 2050. We are contributing locally to this with our Roadmap for Sustainability. We focus on three pillars: Reduction of CO2 emissions, Circularity and Health & Welfare. As part of the plan to reduce our CO2 emissions, Isover Netherlands will adopt and implement the world's first hybrid glass wool furnace with up to 50% boosting in 2024.

On this page, we provide more information about the new furnace as well as updates on the latest developments.

The first hybrid glass wool furnace in the world in Etten-Leur

Through Saint-Gobain's Hybrid Furnace Project (HFP), Isover Netherlands will be replacing its current glass wool furnace with a new hybrid model in the coming year. This means that 50% of the heating capacity of the new furnace - the beating heart of the factory - will be generated from electricity. For the remaining heat demand, the furnace will be improved by using pure oxygen instead of ordinary air. The oxygen will be supplied by an oxygen production unit that will be implemented simultaneously with the new furnace.

The HFP project is the outcome of years of research and development within the Saint-Gobain Group. The hybrid furnace offers a more environmentally-friendly alternative to the current flame furnace used to produce molten glass as a base product for glass wool. The new furnace will allow for important improvements:

 • A 55% reduction in CO2 emissions for the furnace and an overall reduction in CO2 emissions in the first 10 years.
 • A 55% reduction in gas consumption for the furnace;
 • An overall decrease in energy consumption for the furnace of 26%.

Following the adoption of the hybrid furnace at the Isover Etten-Leur plant, other Isover plants within the Saint-Gobain network can follow quickly. The potential impact of the application of the HFP technology in all Saint-Gobain factories in Europe is also a reduction in CO2 emissions of about 100,000 tonnes per year. In addition, HFP's technology can be adopted by other glass wool manufacturers, which can lead to a further reduction in the sector's CO2 emissions, with global impact.

The Innovation Fund

With The Innovation Fund, the European Union offers subsidies to companies with innovative technologies and large projects that can lead to significant emissions reductions. As part of the HFP project, the conversion of the glass furnace is one of the 17 projects selected in 2022 to receive this support, out of a total of 66 European tenders.

For more information, go to the website of the European Commission.

Project Timeline

By mid-2024
 • Preparations for the replacement of the furnace. 
 • Start of construction of oxygen plant by Geeve Aannemersbedrijf.
 • Compagnie Thermique Européenne (CTE) has been selected as main contractor for the furnace replacement. They are responsible for rebuilding the furnace, the construction of the steel and dismantling the old furnace. CTE has previously built furnaces within the Saint-Gobain Group. 
 • Start supply of construction materials. 
 • Training employees to work with the new furnace. In various training sessions they learn how the furnace works and how to work with the new features.
 • In week 18, the all-in-one permit for physical aspects for the construction of the new furnace was officially granted by The Environmental Agency of Central- and West-Brabant (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant).
Mid 2024

Construction and commissioning the hybrid furnace.

January 2025

Isover Netherlands will begin producing glass wool using the new hybrid furnace.

Co-funded by the European Union

Disclaimer
Funded by the European Union. The ideas and opinions expressed here are solely for the account of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the CINEA can be held liable.